Goed werk voor een eerlijke prijs

21 sep, 2018

Belastingplannen 2019

Ik heb op basis van de plannen die met prinsjesdag zijn gepresenteerd de hoofdlijnen op papier gezet. Ik heb ze onderverdeeld in de verschillende belastingsoorten.

Inkomstenbelasting

Box 1

De tarieven worden de komende jaren als volgt:

Jaar 2019 2020 2021
1e schijf 36,65% 37,05% 37,05%
2e en 3e schijf 38,10% 37,80% 37,05%
4e schijf 51,75% 50,50% 49,5%

Vanaf 2020 gaat het tarief waartegen de volgende bedragen worden afgetrokken met 3% per jaar worden afgebouwd naar het tarief van de eerste schijf van de inkomstenbelasting:

  • Aftrek eigen woning
  • De ondernemersaftrek
  • De MKB winstvrijstelling
  • De terbeschikkingstellingsvrijstelling
  • De persoonsgebonden aftrekken

Box 2

De tarieven worden de komende jaren als volgt:

Jaar 2019 2020 2021
tarief 25% 26,25% 26,90%

Vanaf 2019 zijn verliezen in box 2 nog maar zes jaar voorwaarts te verrekenen. Verliezen tot en met 2018 zijn nog wel negen jaar voorwaarts verrekenbaar. Wanneer het box 2 verlies wordt omgezet in een belastingkorting, dan wijzigt de verrekentermijn niet.

Tenslotte kondigt het kabinet aan dat ze maatregelen gaan uitwerken die voorkomen dat aandeelhouders het uitkeren van dividend langdurig uit gaan stellen door te lenen van de BV. Het voornemen is om een lening van de BV van meer dan € 500.000 te ontmoedigen. Het streven is dat de wetgeving met ingang van 2022 ingaat.

Deze wijzigingen hebben tot gevolg dat de planning van de dividenduitkeringen belangrijker wordt.

Box 3

Het forfaitaire rendement wordt in 2019 als volgt:

Schijf vermogensgrenzen Forfaitair rendement Heffing over vermogen
1e schijf t/m € 71.650 1,94% 0,58%
2e schijf t/m € 989.736 4,45% 1,34%
3e schijf Vanaf € 989.737 5,6% 1,68%

Dit betekent in de eerste schijf een kleine daling van het tarief, maar de beide schijven daarboven kennen een tariefstijging. Dat betekent dat het onderbrengen van box 3 vermogen in bijvoorbeeld een BV interessant blijft.

Heffingskortingen

De maxima van de algemene heffingskorting en de arbeidskorting worden verhoogd met € 184 en

€ 111. De kortingen worden vanaf een bepaald punt afgebouwd. Voor de arbeidskorting stijgt de afbouw van 3,60% naar 6%.

Waar de inkomensafhankelijke combinatiekorting (werken en kinderen tot 12 jaar) nu nog een basisbedrag kent van € 1.052, vervalt deze basis met ingang van 2019. Wel is het opbouwpercentage van deze korting met  5,291% verhoogd. Dat betekent dat het vervallen van het basisbedrag pas is gecompenseerd bij een inkomen van bijna € 20.000 boven de drempel.

Vennootschapsbelasting

Tarieven

schijf grensbedrag 2019 2020 2021
1e schijf Tot € 200.000 19,00% 17,50% 16,00%
2e schijf Vanaf € 200.000 24,30% 23,90% 22,25%

Verliesverrekening

De verliesverrekening gaat van negen jaar voorwaarts naar zes jaar voorwaarts. De verliezen geleden tot en met 2018 blijven negen jaar voorwaarts verrekenbaar.

Afschrijvingen

Op panden in eigen gebruik kan nu nog tot 50% van de WOZ waarde worden afgeschreven. Met ingang van 2019 kan tot maximaal de WOZ waarde worden afgeschreven.

Loonbelasting

De 30% regeling die geldt voor extra-territoriale medewerkers wordt vanaf 2019 verkort van acht naar vijf jaren. Hierbij geldt geen overgangsregeling.

De maximale vrijwilligersvergoeding bedraagt vanaf 2019 € 170 per maand en € 1.700 per jaar.

Omzetbelasting

Tarief

Het lage tarief stijgt met ingang van 2019 van 6% naar 9%.

Kleine Ondernemers Regeling

De huidige kleine ondernemersregeling voor de omzetbelasting wordt met ingang van 2020 vervangen door een omzetgrens. Bij een jaarlijkse omzet beneden de € 20.000, mag een ondernemer ervoor kiezen om ontheven te worden van de verplichting om aangifte te doen. De BTW wordt niet meer op de factuur vermeld en er is ook geen recht meer op aftrek van voorbelasting.

De keuze voor deze systematiek geldt voor tenminste drie jaren en kan daarna jaarlijks worden opgezegd. Na opzegging kan gedurende drie jaren geen gebruik worden gemaakt van de regeling.

Wanneer in de loop van het jaar de omzetgrens wordt overschreden, ontstaat belastingplicht vanaf het moment waarop de grens wordt overschreden.

De bedoeling is dat hiermee de kleine ondernemersregeling eenvoudiger wordt. Dat waag ik te betwijfelen. Daarnaast is het zaak vooraf goed na te denken over de voor- en nadelen van de keuze voor de regeling.

Dividendbelasting

De dividendbelasting wordt vanaf 2020 afgeschaft. Voor in Nederland woonachtige personen heeft dat tot gevolg dat heffing over het dividend op basis van de geldende regels in de inkomsten- of vennootschapsbelasting gewoon plaats vindt.

Wanneer dividend wordt uitgekeerd naar een land met lage tarieven in de winstbelasting of in misbruiksituaties, zal heffing plaatsvinden tegen het tarief van de vennootschapsbelasting.

Totaalbeeld

Er wordt de komende jaren vooral aan de tarieven gesleuteld. Echt grote inhoudelijke wijzigingen zijn er niet buiten de kleine ondernemersregeling voor de omzetbelasting en de te verwachten beperking in de maximale hoogte van de rekening courant schuld.

 

Laat een reactie achter

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

naar boven